Wersja archiwalna

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Łeba, dnia 03.08.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu ul. Nadmorskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.08.2018 do 05.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, o godz. 14:00

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Miasta Łeby z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2018 r.

Liczba odwiedzin : 426
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Malgorzata Chmaj
Osoba odpowiedzialna za informację : Malgorzata Chmaj
Czas wytworzenia: 2018-08-02 13:18:15
Czas publikacji: 2018-08-02 13:44:33
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28