Wersja archiwalna

Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Pp.6733.6.8.2018.JR)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, ze zmianami), Burmistrz Miasta Łeby zawiadamia strony postępowania, że w sprawie inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy ø 110 mm wraz z uzbrojeniem na działkach numer: 240/68, 240/98, 240/54, 240/10, 240/82, 221 obr.2 położonych w Łebie wydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

  • Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – post. znak: DU.942.1.84.2018.MZ-K z dnia 25.07.2018r.,
  • Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku – post. NP-pas-60/708/18 z 17.07.2018r.,

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowych postanowień w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, przy ul. Kościuszki 90, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pp.6733.6.8.2018.JR

Liczba odwiedzin : 249
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-08-16 12:30:56
Czas publikacji: 2018-08-17 12:52:59
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-18