Wersja archiwalna

Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Pp.6733.7.7.2018.JR)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, ze zmianami), Burmistrz Miasta Łeby zawiadamia strony postępowania, że w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Miejskiej Łeba w rejonie ul. 10 Marca i Tysiąclecia, na działkach numer: 240/57, 240/68, 240/98, 360/11, 360/15, 360/8 obr.2, którą jest realizacja inwestycji p.n.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe-przystanie kajakowe na 0+980 i 0+925 km rzeki Chełst w Łebie”, budowa przystani śródlądowych wykorzystujących linię brzegową na długości mniejszej niż 20m wydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

  • Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – post. znak: DU.942.1.88.2018.MZ-K z dnia 03.08.2018r.,
  • Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku – post. NP-pas-60/725/18 z 24.07.2018r.,
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - decyzja GD.RPP.611.2749.2018.IJ z dnia 31.07.2018r.,

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowych postanowień w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, przy ul. Kościuszki 90, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pp.6733.7.7.2018.JR

Liczba odwiedzin : 252
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-08-16 12:49:03
Czas publikacji: 2018-08-17 12:53:47
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-18