Wersja archiwalna

Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w Łebie - Etap III.

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert - 2018-09-05

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-08-17 15:17:48 | Osoba odpowiedzialna - Glegoła Marek

UWAGA! Zmiana SIWZ:
 
Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 2018-09-05, godzina: 10:00
 
UWAGA! Zmiana SIWZ:
 
1. Zakres zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Wymaganie zabezpienia należytego wykonania umowy.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy - załącznik nr 7.
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w Łebie - Etap III.
Numer Referancyjny: GMiL.271.21.2018.MG
Data zakończenia realizacji zamówienia: 2018-12-14
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2018-09-05, godzina: 10:00
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę fragmentu ulicy Powstańców Warszawy na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. 11-go listopada. Przedmiot zamówienia obejmuje branżę drogową, sanitarną (likwidacja istniejącej i budowa nowej kanalizacji deszczowej, wymiana wodociągu w ulicy oraz budowa nowego wodociągu z przyłączami), energetyczną (budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z latarniami), zasianie trawników.
Zadanie zostało podzielone na dwie części:
I. Pierwsza część obejmuje przebudowę odcinka drogi ul. Powstańców Warszawy od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ulicą 1-go maja.
II. Druga część obejmuje przebudowę odcinka drogi od skrzyżowania z ul.1-go maja do ul. 11-listopada.
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej z części zadania lub do obu części zadania oddzielnie.
 
Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45231000-5, 45233000-9, 45110000-1, 45200000-9, 45232410-9

Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zakres zmówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym, w szczególności: wykonaniu prac konserwatorskich, prac murowych, napraw, zabezpieczeń murów średniowiecznych. Zamawiający udzieli zamówienia pod warunkiem zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego oraz pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel oraz po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 2 000 000 złotych (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: drogowej, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: sanitarnej, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 2. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: roboty budowlane drogowe polegające na wykonaniu nawierzchni drogowej łącznie w ilości co najmniej : 2 000,0 m2
 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą, tj.: oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą, tj.: oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącym spełniania warunków udziału, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1.2 lit. b) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 1.2 lit.c) SIWZ, b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 1.2 lit.c) SIWZ, (załącznik nr 6 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) odrębnie na każdą z części zamówienia. 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu (w formie przelewu) - na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010 z opisem „WADIUM – PRZETARG NIEOGRANICZONY – NR POSTĘPOWANIA GMiI.271.21.2018.MG – CZĘŚĆ 1” lub „WADIUM – PRZETARG NIEOGRANICZONY – NR POSTĘPOWANIA GMiI.271.21.2018.MG – CZĘŚĆ 2” 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym) 3.3. gwarancjach bankowych 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tej ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 10.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10.3. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym 
Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 2018-09-03, godzina: 10:00,
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Załączniki

Ogłoszenie BZP - ZMIANA2.pdf

Data: 2018-08-31 14:40:58 Rozmiar: 196.21k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie BZP - ZMIANA.pdf

Data: 2018-08-30 14:57:06 Rozmiar: 208.88k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7_istotne postanowienia umowy- ZMIANA.pdf

Data: 2018-08-30 14:57:06 Rozmiar: 147.6k Format: .pdf Pobierz

SIWZ_Powstańców Warszawy etap III_ZMIANA.pdf

Data: 2018-08-30 14:57:06 Rozmiar: 140.11k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 9_przedmiary robót.zip

Data: 2018-08-20 12:32:58 Rozmiar: 1.34M Format: .zip Pobierz

Załącznik nr 15 do SIWZ_wzor kostki chodnikowej.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 17.88k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 14 do SIWZ_wzor lampy ulicznej.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 37.09k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ_Decyzja Konserwatora Zabytków.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 297k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 8 do SIWZ_PB.zip

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 70.19M Format: .zip Pobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ_STWiORB.zip

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 3.27M Format: .zip Pobierz

Zał. nr 8 do SIWZ_Wodociag PB.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 53.43M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 8 do SIWZ_WD PW.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 6.92M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 8 do SIWZ_POR.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 3.36M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 8 do SIWZ_KD PW.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 8.18M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 8 do SIWZ_IE PW.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 10.52M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 8 do SIWZ_GAZ PW.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 2.29M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 8 do SIWZ_EL PW.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 37.68M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 8 do SIWZ_DR PW.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 82.85M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 405.4k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 13 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 40.51k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 12 do SIWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 59.79k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ_wykaz osób.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 79.59k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ_wykaz robót budowlanych.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 80.07k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ_ośw. o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 82.07k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 67.96k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 71.9k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty_cz.2.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 114.83k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty_cz.1.pdf

Data: 2018-08-20 10:19:55 Rozmiar: 114.96k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 591
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Malgorzata Chmaj
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Glegoła
Czas wytworzenia: 2018-08-17 15:17:48
Czas publikacji: 2018-08-31 14:40:58
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-08