Wersja archiwalna

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Łebski Klub Żeglarski z siedzibą w Łebie przy ul.Bema 9, 84-360 Łeba złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Udział w Pucharze Gdańska w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm./ (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łeba, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łebie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.eu. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 września 2018 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łebie pok. nr 11 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@leba.eu.

Załączniki

Oferta ŁKŻ.pdf

Data: 2018-09-17 13:32:37 Rozmiar: 157.97k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 187
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2018-09-12 13:32:37
Czas publikacji: 2018-09-17 13:32:37
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28