Wersja archiwalna

Budowa budynku socjalnego w Łebie - etap I fundamenty.

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert - 2018-10-17

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-10-03 08:18:13 | Osoba odpowiedzialna - Glegoła Marek

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Budowa budynku socjalnego w Łebie - etap I fundamenty.
Numer Referancyjny: GMiL.271.27.2018.MG
Data zakończenia realizacji zamówienia: 2018-12-14
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2018-10-17, godzina: 10:00
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje wykonanie fundamentów budynku wolnostojącego dwupiętrowego, niepodpiwniczonego, o powierzchni zabudowy 250,65 m2. Przedmiot zamówienia obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną.
 
Kody CPV: 45200000-9, 45111200-0, 45262210-6.

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zakres zmówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym. Zamawiający udzieli zamówienia pod warunkiem zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego oraz pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel oraz po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:konstrukcyjno-budowlanej,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 2. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: roboty budowlane drogowe polegające na wykonaniu nawierzchni drogowej łącznie w ilości co najmniej : 2 000,0 m2
 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą, tj.: oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą, tj.: oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącym spełniania warunków udziału, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w SIWZ w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1.2 lit. b) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w SIWZ w rozdziale 5 ust.1 pkt 1.2 lit.c) SIWZ, (załącznik nr 6 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
   3.1. pieniądzu (w formie przelewu) - na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:66 9324 0008 0000 0202 2000 0010 z opisem „WADIUM – PRZETARG NIEOGRANICZONY – NR POSTĘPOWANIA GMiI.271.27.2018.MG”
    3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym)
    3.3. gwarancjach bankowych
    3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
   3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ.
8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub  dokumentów  potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tej ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.   
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
   10.1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
   10.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
   10.3. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).
 
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Załączniki

Załącznik 9 do SIWZ_Przedmiar robót.zip

Data: 2018-10-04 11:18:37 Rozmiar: 295.9k Format: .zip Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależ.pdf

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 100.25k Format: .pdf Pobierz

SIWZ_Budowa budynku socjalnego - etap I fundamenty.pdf

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 130.7k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 59.97k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ_STWiORB.pdf

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 432.14k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ_Projekt architektoniczno-konstrukcyjny.PDF

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 84.92M Format: .PDF Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ_wzór umowy.pdf

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 134.71k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ_wykaz osób.pdf

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 103.62k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ_wykaz robót budowlanych.pdf

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 80.27k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 72.34k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty.pdf

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 114.35k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 68.45k Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE BZP.pdf

Data: 2018-10-03 08:18:13 Rozmiar: 402.81k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 468
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Malgorzata Chmaj
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Glegoła
Czas wytworzenia: 2018-10-03 08:18:13
Czas publikacji: 2018-10-04 11:18:37
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-03