Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Burmistrz Miasta Łeby ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku oraz utrzymaniu zimowym terenów gminnych na obszarze miasta Łeby w latach 2018-2019

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert - 2018-10-22

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-10-03 13:27:09 | Osoba odpowiedzialna - Siwczyński Wojciech

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Łeba, krajowy numer identyfikacyjny 770979743, ul. Kościuszki  90 , 84-360  Łeba, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8661510, e-mail sekretariat@leba.um.gov.pl, faks 59 8661337.
Adres strony internetowej (URL): http://bipleba.nv.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bipleba.nv.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
na piśmie - osobiście, pocztą lub przez posłańca Adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Łebie, ul. Kościuszki 90,84-360 Łeba
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych na obszarze miasta Łeby w latach 2018-2019
Numer referencyjny: GK.271.1.2018.WS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakresie utrzymania letniego Oczyszczanie jezdni Zamiatanie wszystkich jezdni łącznie z zatokami parkingowymi i placów. Oczyszczanie jezdni oznacza dokładne zebranie i zamiatanie z występujących nieczystości (np. piasek, liście, kwiatostany), aż do całkowitego ich usunięcia. Oczyszczanie dróg musi odbywać się o takiej porze by nie powodować utrudnień w ruchu drogowym oraz poza godzinami ciszy nocnej (22:00-6:00). Oczyszczanie jezdni obejmuje zatoki przystankowe, utwardzone place i parkingi występujące w pasie drogowym. Częstość zamiatania musi być dostosowana do aktualnych potrzeb w celu uzyskania czystych powierzchni. Polewanie wodą nawierzchni jezdni utwardzonych w okresach suszy co najmniej 1 raz tygodniowo (wykonywanie zabiegu polewania wodą wykonywać po czynności zamiatania jezdni) Oczyszczanie jezdni z niebezpiecznych wycieków oznacza dokładne zebranie i zabezpieczenie z występujących nieczystości (np. paliwo, smary, oleje, płyny samochodowe, itp.), aż do całkowitego ich usunięcia. Oczyszczanie chodników Zamiatanie chodników z piasku, liści i innych nieczystości, tzn. bieżący stan oczyszczenia chodnika musi być wykonane w standardzie jak przy zamiataniu dróg i placów. Zamiatanie obejmuje całe powierzchnie chodników (nie dotyczy chodników bezpośrednio położonych przy granicy nieruchomości.) Usuwanie i bieżące usuwanie porostu w ciągach pieszych i jezdnych. Dopuszcza się stosowanie herbicydów zgodnie z zaleceniami (typu : Roundup, Rodeo). Usuwanie wyrastającej darni z chodników, tzn. wycięcie darni i pełne odkrycie obrzeża chodnikowego lub krawężnika drogowego. Oczyszczanie chodników oznacza zamiatanie z występujących nieczystości (np. piasek, liście, kwiatostany). Oczyszczanie chodników obejmuje całe powierzchnie wszystkich ciągów pieszych (chodniki z betonowych płytek, polbruku, dywaniki asfaltowe oraz utwardzone ścieżki gruntowe na terenie skwerów i zieleńców). Uwaga! Na chodnikach i ciągach pieszych dopuszcza się tylko urządzenia mechaniczne lekkie tzn. fabrycznie wyprodukowane z przeznaczeniem do użytkowania na chodniki i ciągi piesze, nie powodującego załamywanie nawierzchni. Prace pozostałe Opróżnianie i wywóz pełnych koszy (przez pojęcie : pełny kosz przyjmuje się zapełnienie kosza do 80% objętości odpadkami). Zbieranie i usuwanie nieczystości luźnych (np. folie, papiery, butelki, korki od butelek, niedopałki, pobite szkło, gałęzie, odchody zwierzęce, kamienie, gruz, wysypany piasek lub inny materiał na drogach, martwe zwierzęta itp.) z całego terenu miasta. Czynności należy wykonywać na bieżąco z uwzględnieniem godzin nocnych w okresie 1 lipca do 31 sierpnia. Czyszczenie studzienek wpustów ulicznych odwodnienie oraz czyszczenie urządzeń odwodnienia liniowego koryta+ kraty. Utrzymywanie w czystości i drożności przykanalików ulicznych kanalizacji deszczowej (tj. od wpustów ulicznych do wlotu kanału głównego) odwodnienia liniowego otwartego (ścieki przykrawężnikowe) i przykrytego kratkami żeliwnymi. W przypadku zniszczeń lub braku na skutek kradzieży pokryw i kratek urządzeń technicznych na terenach objętych niniejszą specyfikacją (studzienki i pokrywy kanalizacyjne i telekomunikacyjne) do obowiązku Wykonawcy należy trwałe zabezpieczenie w jak najkrótszym czasie miejsca zdarzenia i zgłoszenie powyższego faktu Zamawiającemu w formie telefonicznej natychmiast po stwierdzeniu powyższego zdarzenia. Usuwanie ogłoszeń z drzew, lamp ulicznych, szafek telekomunikacyjno-energetycznych, murów i ogrodzeń. Przez pojęcie usuwanie przyjmuje się zerwanie ogłoszenia łącznie z usunięciem po nim pozostających elementów jak pinezki, taśmy klejące, resztki kleju, itp. Jednokrotne mycie chodnika na Skwerze Rybaka w terminie do 31 lipca każdego roku w uzgodnieniu z Zamawiającym. Mycie i dezynfekcja koszy ulicznych 200 szt. w razie potrzeby oraz mycie tablic ogłoszeniowych i pamiątkowych na terenach publicznych. Montaż i demontaż koszy ulicznych według zaistniałych potrzeb oraz ustawianie i przenoszenie koszy i ławek wg potrzeb. Ponadto remont i konserwacja ławek miejskich (ok. 100 szt.) polegający na uzupełnianiu brakujących desek, malowaniu elementów drewnianych i metalowych oraz spawaniu części ławek - do wykonania raz w roku. Ręczne prostowanie i trwałe ustawianie powywracanych koszy ulicznych i tablic informacyjnych. Magazynowanie urządzeń komunalnych (min. koszy, ławek,). Demontaż urządzeń reklamowych na konstrukcjach niezwiązanych trwale z gruntem lub innych przedmiotów użyteczności publicznej. Rozwieszenie, zdejmowanie i przechowywanie ozdób świątecznych, według projektu Zamawiającego w terminie. Naprawa, oczyszczanie oraz przechowywanie i pisemne informowanie o brakach. Ponadto zakładanie, zdejmowanie i przechowywanie iluminacji świetlnych i elementów niezbędnych do ich funkcjonowania np. mocowania, barierki,maszty. Dekorowanie, przechowywanie, montaż i demontaż do sztuk 6 choinek świątecznych każdego roku. Sprzątanie przed, w trakcie i po okolicznościowych imprezach, jak: zabawa noworoczna, festyny, koncerty, biegi uliczne, itp. Przystąpienie do sprzątania na gotowo po zakończeniu imprez , tzn. zakończenie sprzątania w ciągu 5 godzin od zakończenia imprezy, bez względu na porę jej zakończenia. O imprezach Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Przybliżona liczba imprez to 8 w ciągu roku. Wieszanie banerów i ich późniejsze zdjęcie zgodnie z poleceniem Zamawiającego Usuwanie zanieczyszczeń pochodzących z rozsypania przewożonych przez użytkowników dróg ładunków np. żwiru, piasku, cementu, tłucznia itp. Usuwanie padłych zwierząt z terenów Gminy Miejskiej Łeba, tj. wykonywanie całości obowiązków nałożonych na Gminę przez przepisy prawa w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przewożenia i zagospodarowania zebranych padłych zwierząt, tj. do przekazania odpadów do zakładu utylizującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. . Usuwanie zanieczyszczeń w tym liści uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej. Opłaty za wywóz i składowanie odpadów ponosi wykonawca. Przewidywana ilość odpadów ok. 200 ton odpadów zmieszanych z koszy i 200 ton zmiotek z oczyszczania dróg i placów rocznie. Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Łebie. Bieżące usuwanie odpadów z terenu lasu komunalnego w rejonie ulicy Wojska Polskiego, ul.Brzozowej, ul.Nadmorskiej, ul. Turystycznej i na przedłużeniu ul.Kościuszki do Łabędziego Stawu w pasie o szerokości 20 m od ciągów pieszych. Dwukrotne sprzątanie całego terenu lasu komunalnego o pow. 118 ha. Usuwanie dzikich wysypisk - do 20 ton odpadów rocznie. Ponadto zamiatanie wg potrzeb oraz bieżący wywóz odpadów z wszystkich ścieżek utwardzonych w lesie komunalnym przy ul. Wojska Polskiego w Łebie (teren lasu od kina do Łabędziego Stawu) długość ścieżek ok. 1760 m. Utrzymanie placów zabaw (ul.Łąkowej, ul.Kościuszki, ul.Jagiellońskiej, ul.Brzozowej, Pl. Dworcowy koło parku) w stanie gwarantującym czysty i estetyczny wygląd. Zgłaszanie do zamawiającego o ewentualnych uszkodzeniach urządzeń zabawowych i czasowe zabezpieczanie usterek. Bieżące utrzymanie czystości w miejscu fontanny, polegające na usuwaniu z nich zanieczyszczeń oraz czyszczenie kamieni z odciskami prezydentów na ul. Kościuszki w Łebie wg potrzeb. Obowiązek bycia w gotowości świadczenia usługi w przypadku ogłoszenia skutków klęsk żywiołowych i nagłych zdarzeń losowych i usuwanie skutków klęsk żywiołowych worków z piaskiem. Czyszczenie lustra wody na Łabędzim Stawie dwa razy w roku. 10 krotne rozwieszanie i zdejmowanie ok.400 flag. Flagi powinny być przechowywane przez Wykonawcę i utrzymane w czystości. Po każdorazowym zdjęciu flag Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o występujących brakach. Utrzymanie w czystości terenów przyległych do ustawionych pojemników do ogólnodostępnej selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Łeby w terminie od początku czerwca do końca września. Ilość pojemników waha się od 5 do 15 kompletów. Komplet zawiera 1 szt. pojemnika na szkło i 1 szt. pojemnika na plastik. Uwagi ogólne Oferent musi posiadać własny całodobowy numer telefonu komórkowego oraz wytypowaną osobę do kontaktów ze Strażą Miejską i z pracownikami Urzędu Miejskiego. W przypadku ustawienia nowej partii koszy ulicznych nie przewiduje się możliwości zwiększenia ceny za ich opróżnianie. Wywóz zmiotek pozimowych, grabionych liści, śmieci z koszy ulicznych oraz pozostałych nieczystości odbywać się będzie do ZGO w Czarnówku Gm. Nowa Wieś Lęborska. Wykonawca będzie realizować zamówienie zgodnie z potrzebami Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia łącznie z niedzielami i świętami. W trakcie wykonywania prac będą przestrzegane przepisy BHP oraz przepisy o ruchu drogowym, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i regulaminu utrzymania czystości w mieście. UWAGA! Wykonawca przy wykonywaniu ww prac posługiwać się będzie pracownikami ubranymi w firmowe stroje robocze z wózkami ręcznymi, miotłą i łopatą; pojazdy trwałe i wyraźnie oznakowane. W zakresie utrzymania zimowego : ZAKRES USŁUG OBEJMUJE : likwidację śliskości,odśnieżanie,przygotowanie i załadunek materiałów. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 poz. 1289 j.t.) utrzymanie chodników nie przylegających bezpośrednio do nieruchomości polegającym na odśnieżaniu i likwidacji śliskości spoczywa na Wykonawcy. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy utrzymanie chodników bezpośrednio przylegających do posesji.Ulice i tereny gminne muszą być utrzymywane dwóch standardach zimowego utrzymania zdefiniowanych poniżej. Ulice i tereny zostały przypisane do poszczególnych standardów w załączniku Nr 1 do ST1, chodniki oznaczone w załączniku graficznym Nr 2 do ST1 są utrzymywane w takim standardzie, jak dana ulica przy której się znajdują. Ulice w standardzie I Ulice i przyległe chodniki są odśnieżane i posypywane tak aby zapewnić bezpieczne i swobodne przejście i przejazd w dwóch kierunkach. Zimowe utrzymania w tym standardzie utrzymanie obejmuje również szerokości miejsc postojowych na jezdni. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 2 godzin od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość. Czas odśnieżania nie może przekraczać 2 godzin od ustania opadów śniegu. Nie dopuszcza się do występowania na jezdni warstwy zajeżdżonego śniegu. Wywożenie śniegu ze skrzyżowań, rozjazdów i ciągów ulicznych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania miasta. Ulice w standardzie II Ulice i przyległe chodniki, są odśnieżane i posypywane tak aby zapewnić bezpieczne i swobodne przejście i przejazd w dwóch kierunkach. Zimowe w tym standardzie utrzymanie obejmuje również szerokości miejsc postojowych na jezdni. Zwalczanie śliskości prowadzone jest poprzez posypywanie jezdni i wyznaczonych miejsc takich jak skrzyżowania z innymi ulicami i chodnikami, ścieżkami rowerowymi, liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu ponad 4 %. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 3 godzin od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość. Czas odśnieżania nie może przekraczać 4 godzin od ustania opadów śniegu. Dopuszcza się występowanie po zakończeniu pracy sprzętu odśnieżającego na jezdni cienkiej równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu. Wywożenie śniegu ze skrzyżowań, rozjazdów i ciągów ulicznych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania miasta....

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90610000-6

90511300-5

90620000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: - wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Łeby, - kopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydana na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, - decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii rejestrującą podmiot do prowadzenia działalności polegającej na transportowaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. I - decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe do przewożenia padłych zwierząt.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie utrzymania czystości i porządku terenów publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy suma wynagrodzenia wykonawcy za świadczenie usług wymienionych w załączonym wykazie wyniesie co najmniej 500.000 zł brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców, - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował co najmniej n/w potencjałem technicznym: - zamiatarka uliczna – 1 szt. - zamiatarka chodnikowa – 1 szt - piaskarko-solarka – 2 szt. - pługi odśnieżne – szt.2 - samochód skrzyniowy lub samowyładowczy do 5 t - 1 szt. - samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5 t - 1 szt. - ciągnik kołowy z przyczepą – szt.1 Potwierdzeniem posiadania sprzętu będą : * kserokopie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia / w przypadku Przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych – prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi handlowe/, * kserokopia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych /w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych/, * kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych wraz z kopia aktualnych badań technicznych tych pojazdów, - oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usługi oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, tj. osobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp -podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ; 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)- podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie utrzymania czystości i porządku terenów publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ, 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 do SIWZ, 4) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usługi oraz liczebności kadry kierowniczej w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- załącznik nr 6 do SIWZ, 5) kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł, 6) zaświadczenie o wpisie do rejestru o działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łeba, 7) kopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydana na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, 8) Oświadczenie o posiadaniu decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii rejestrującą podmiot do prowadzenia działalności polegającej na transportowaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. I i decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe do przewożenia padłych zwierząt- załącznik nr 9b do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. Bank Spółdzielczy w Łebie nr 6693 2400 0800 0002 0220 0000 10. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych na obszarze miasta Łeby w latach 2018-2019 " - Wadium. 7. W pozostałych przypadkach (w przypadkach innych, niż określone w ust. 6) wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 8. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie Wykonawcy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany treści umowy zawartej z Wykonawcą na niniejsze zamówienie możliwe będą jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności w niżej opisanych przypadkach: 1. Przyczyna - Przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy. Skutek - zmiana w umowie/aneks - spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie przekształcenia firmy. 2. Przyczyna – zmiana osób upoważnionych przez strony do reprezentowania przy realizacji przedmiotu umowy Skutek – zmiana w umowie/aneks - spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie zmiany osób upoważnionych 3. Przyczyna – zmiana obowiązujących stawek podatku VAT Skutek - zmiana w umowie/aneks - spisanie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę stawki.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-10-29 08:06:56 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do ST-1.pdf

Data: 2018-10-03 15:06:27 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

SIWZ .pdf

Data: 2018-10-03 15:06:27 Rozmiar: 899.87k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 571
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Siwczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Siwczyński
Czas wytworzenia: 2018-10-03 13:27:09
Czas publikacji: 2018-10-29 08:06:56
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-03