OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Łeby w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Łeby


Na podstawie art. 11a ust. 3 i art. 30 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)
Uchwały Nr XXIX/353/2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba

Burmistrz Miasta Łeby podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
§ 1
Informuje się, że w dniach od 15 października do 15 listopada 2018 r. przeprowadza się akcję obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Łeby, polegającej na wyłożeniu preparatów do zwalczania szczurów w miejscach występowania i gromadzenia się gryzoni.
§ 2
1. W związku z treścią § 1 zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowników oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie Miasta Łeby do:
1) dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu np. otwory w drzwiach, podłogach;
2) usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych, mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni;
3) wyłożenia preparatów do zwalczania szczurów nie później niż 15 października 2018 r. i stałego uzupełniania do dnia 15 listopada 2018 r., w szczególności w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i miejscach ich żerowania oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych o treści: „UWAGA! Wyłożono trutkę o nazwie …….. przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”.
2. Koszty  przeprowadzenia  akcji  ponoszą  zobowiązani  do  jej  przeprowadzenia.
3. Nadzór i kontrolę  nad  przeprowadzeniem deratyzacji  sprawować będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku, na których żądanie jako dowód  realizacji obowiązku deratyzacji należy okazać dowód zakupu trutek lub zlecenia zakładowi deratyzacji przeprowadzenia  deratyzacji wraz z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją.
4. Po upływie terminu określonego w § 1 wyłożone preparaty do zwalczania szczurów i ich pozostałości powinny zostać usunięte.
§ 3
Zgodnie z art. 117  Kodeksu  wykroczeń ten kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1 500 zł albo karze nagany.
§ 4
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w Urzędzie Miejskim, w prasie lokalnej oraz przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

 

Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Siwczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Siwczyński
Czas wytworzenia: 2018-10-15 12:23:04
Czas publikacji: 2018-10-16 14:20:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak