Wersja archiwalna

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pp.6733.9.2.2018.JR

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łeby o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4, art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami), oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2017. poz. 1073, ze zmianami), zawiadamia się o wszczęciu na wniosek Gminy Miejskiej Łeby, w imieniu której wystąpił z wnioskiem P. Marek Glegoła, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej dla dojścia do zejścia na plażę nr 4 w Łebie na działkach numer: 65/13, 65/18, 54/1 obr.2.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pp.6733.9.2.2018.JR

Liczba odwiedzin : 80
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-10-16 15:18:10
Czas publikacji: 2018-10-17 15:18:10
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28