Wersja archiwalna

Możliwość zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pp.6733.8.5.2018.JR

Zgodnie z art. 49, art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami), oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, ze zmianami), zawiadamia się o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Łebie polegającej na budowie drogi gminnej wraz z budową niezbędnego wyposażenia technicznego w szczególności sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, urządzeń i obiektów obsługi uczestników ruchu, przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego R-B3, wykonaniem kanału technologicznego, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łebie na działkach numer: 822/10, 1488, 824/1, 822/11, 1489/1 obr.1.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin : 42
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-10-19 14:08:00
Czas publikacji: 2018-10-31 14:08:00
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28