Wersja archiwalna

Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pp.6733.9.6.2018.JR

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami) zawiadamiam, że tut. organ lokalizacyjny zakończy postępowanie dowodowe w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej dla dojścia do zejścia na plażę nr 4 przewidzianej do realizacji w Łebie na działkach numer: 65/13, 65/18, 54/1 obr.2.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zachęcam więc do skorzystania z ww. uprawnienia w dniu 16.11.2018r. i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzędu o godz. 09.00, pokój nr 8.

Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-10-26 14:14:53
Czas publikacji: 2018-10-31 14:14:53
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28