Wersja archiwalna

Postanowienia w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pp.6733.8.8.2018.JR

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łeby O POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) , Burmistrz Miasta Łeby zawiadamia strony postępowania, że w sprawie inwestycji celu publicznego w Łebie polegającej na budowie drogi gminnej wraz z budową niezbędnego wyposażenia technicznego w szczególności sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, urządzeń i obiektów obsługi uczestników ruchu, przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego R-B3, wykonaniem kanału technologicznego, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łebie na działkach numer: 822/10, 1488, 824/1, 822/11, 1489/1 obr.1 wydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – post. DU.942.1.125.2018.ER z dnia 30.10.2018r.,

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowych postanowień w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, przy ul. Kościuszki 90, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin : 62
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-11-09 11:47:10
Czas publikacji: 2018-11-19 11:47:10
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28