Wersja archiwalna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Pp.6733.9.10.2018.JR)

Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami), oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się że w dniu 04.12.2018 roku wydano decyzję Burmistrza Miasta Łeby znak: Pp.6733.9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Miejskiej Łeba na działkach numer: 65/13, 65/18, 54/1 obr.2, którą jest budowa sieci elektroenergetycznej dla dojścia do zejścia na plażę nr 4.

Pouczenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od przywołanej na wstępie decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łeby, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Liczba odwiedzin : 59
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-12-04 14:00:22
Czas publikacji: 2018-12-07 14:00:22
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-08