Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Łeba oraz Wicko

Na podstawie art. 9b' ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm./

Gmina Miejska Łeba reprezentowana przez Burmistrza Miasta Łeby ogłasza z dniem 12 grudnia 2018 roku konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba oraz gminy Wicko

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Łeba z siedzibą w Łebie przy ul.Kościuszki 90.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 2190/.

Termin realizacji usług: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. i od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie bezpłatnych usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba oraz gminy Wicko w ramach ambulatorium ogólnolekarskiego wraz z gabinetem zabiegowym pielęgniarskim, zgodnie ze szczegółowymi
warunkami konkursu.

Miejsce realizacji zadania: 84 – 360 Łeba, ul.Pocztowa 10.

Zasady realizacji świadczeń, wymagania stawiane świadczeniodawcy, zasady przeprowadzenia konkursu oraz informacje o wymaganej dokumentacji ofertowej zostały określone w Szczegółowych warunkach konkursu na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba oraz gminy Wicko.

Dokumentację ofertową należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w biurze obsługi klienta lub sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łebie, ul.Kościuszki 90, codziennie w godz. 8.00- 15.00

Termin składania ofert upływa 27.12.2018 r. do godz. 13.00 /dla ofert przesłanych pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania/.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łebie oraz na stronie internetowej www.lebabip.pl

Szczegółowe warunki konkursu, formularz zgłoszeniowy i ofertowy, oświadczenie, arkusz sprawozdawczy można odebrać osobiście w pok. nr 11A Urzędu Miejskiego w Łebie, ul.Kościuszki 90 lub pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu www.lebabip.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zmiany terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

Załączniki

Wzór oświadczenia Oferenta.doc

Data: 2018-12-12 14:52:52 Rozmiar: 14.5k Format: .doc Pobierz

Szczegółowe warunki.pdf

Data: 2018-12-12 14:52:52 Rozmiar: 36.07k Format: .pdf Pobierz

Formularz zgłoszeniowy.doc

Data: 2018-12-12 14:52:52 Rozmiar: 17k Format: .doc Pobierz

Formularz ofertowy.doc

Data: 2018-12-12 14:52:52 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 202
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2018-12-12 14:52:52
Czas publikacji: 2018-12-12 14:52:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak