Wersja archiwalna

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. turystyki i promocji

Nabór na powyższe stanowisko wynika z Projektu „Zintegrowany system informacji turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, którego beneficjentem jest starostwo powiatu kartuskiego.

Projekt przewiduje parytet płci w zatrudnieniu pracowników w stosunku proporcjonalnym 50% kobiet i 50% mężczyzn. Parytet obowiązuje do dnia 11 sierpnia 2019 r.
Biorąc pod uwagę, że na jednym z dwóch stanowisk w Centrum Informacji Turystycznej w Łebie zatrudniony jest mężczyzna, obecnie na proponowanym stanowisku zobligowany jestem zatrudnić kobietę.

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby


 

Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. turystyki i promocji w Centrum Informacji Turystycznej w Łebie ul. Kościuszki 121

Planowane zatrudnienie od stycznia 2019 r.

I. Wymagania niezbędne
1. Obywatelstwo polskie, (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).
2. Wykształcenie:
- średnie kierunkowe lub ogólnokształcące (wymagane świadectwo dojrzałości) lub
- wyższe (I lub II stopnia) o kierunkach lub specjalnościach- turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie i marketing, public relations lub o specjalności pokrewnej, umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Prawo jazdy kat. B.

II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość co najmniej 1 języka obcego na poziomie B 2; preferowana znajomość 2 języków obcych, w tym angielskiego na poziomie co najmniej B 2 oraz innego obcego na poziomie co najmniej A 3.
2. obsługa komputera: znajomość oprogramowania biurowego (Word, Libre Office) oraz mile widziana znajomość pakietu graficznego Adobe lub Corel Draw (zamiennie Gimp, Inscape).
3. Znajomość lokalnego i regionalnego rynku w zakresie turystyki (baza, miejsca, wydarzenia itp.).
4. Umiejętność analizy potrzeb, możliwości rozwoju i promocji lokalnego rynku turystycznego.
5. Umiejętność redagowania pism i artykułów prasowych.
6. Mile widziane doświadczenie zawodowe lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym lub porównywalnym z wymaganiami stanowiska.
7. Kompetencje interpersonalne: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej, otwartość na doświadczenia, umiejętność pracy w warunkach stresu, sumienność, optymizm i dynamika działania, wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy
1. Zadania główne:

1. Dbałość o wykonywanie zadań publicznych gminy z uwzględnieniem interesu państwa, gminy i innych jednostek, o których mowa w Art. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych oraz indywidualnych interesów obywateli.
2. Znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów gminnych oraz innych przepisów dotyczących realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków, orzecznictwa w w/w sprawach oraz przestrzegania prawa.
3. Wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
4. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi oraz w kontaktach z klientem.
5. Nie wykonywanie zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
6. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, określonych w obowiązujących przepisach.

2. Zadania szczegółowe:
1. Realizowanie działań wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki i Budowy marki Miasta Łeby.
2. Współudział w opracowywaniu dokumentów i planów strategicznych dotyczących rozwoju turystyki i promocji miasta.
3. Opracowywanie i sporządzanie miejskiego kalendarza imprez.
4. Pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania dla realizacji zadań z zakresu turystyki i promocji miasta.
5. Prowadzenie informacji turystycznej i obsługa interesantów.
6. Prowadzenie marketingu i współudział w działalności marketingowej, a w szczególności:

a) organizowanie i zlecanie przeprowadzania kampanii promocyjnych miasta w kraju i za granicą oraz nadzorowanie tych realizacji,
b) organizowanie przedsięwzięć promujących markę Miasta Łeby,
c) współpraca z mediami w zakresie promocji Miasta Łeby,
d) opracowywanie koncepcji materiałów promocyjnych i informacyjnych miasta, zlecanie wykonania, zakup i dystrybucja tych materiałów,
e) zamieszczanie informacji o ofercie miasta w wybranych wydawnictwach i publikacjach medialnych,

7. Udział, obsługa i organizacja wydarzeń turystycznych, promocyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i innych (np. imprez, targów, wystaw, konferencji, kursów, spotkań, szkoleń, rocznic itp.).
8. Podejmowanie działań w celu systematycznego zwiększania obecności Miasta Łeby w środkach masowego przekazu, w tym w mediach społecznościowych.
9. Współdziałanie w zakresie działalności promocyjnej i turystycznej miasta:

a) z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
b) z innymi jednostkami gminnymi, związkami, zrzeszeniami i stowarzyszeniami,
c) z instytucjami kultury, sztuki, sportu i rekreacji,
d) z innymi podmiotami publicznymi, prywatnymi i mediami,
e) nadzorowanie systemu identyfikacji wizualnej miasta,
f) obsługa wniosków o udzielenie zgody na posługiwanie się symbolami Łeby.

10. Współpraca z miastami partnerskimi w zakresie realizacji zadań i przedsięwzięć turystycznych i promocyjnych, wynikających z umów o współpracy.
11. Tworzenie imprez cyklicznych o zasięgu ponadlokalnym i międzynarodowym, wpisanych na stałe do kalendarza imprez.
12. Współredagowanie Łebskiego Biuletynu Informacyjnego.
13. Piecza i dbanie o prawidłową eksploatację i estetykę budynku Centrum Informacji Turystycznej.
14. Przygotowanie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z zakresu swego stanowiska pracy, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych (np. anonimizacja danych).
15. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień w zakresie stanowiska pracy.
16. Szacowanie ryzyka dla realizacji kontroli zarządczej.
17. Podpisywanie rachunków pod względem merytorycznym w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem swego stanowiska.
18. Wykonywanie prac nieprzewidzianych, doraźnie zleconych przez przełożonego.

IV. Warunki pracy na stanowisku urzędniczym ds. turystyki i promocji
1. Praca wykonywana w wymiarze pełnego etatu, w każdym dniu tygodnia. Normy czasu pracy i odpoczynku zgodne z zapisami Kodeksu Pracy, tj. 8 godzinny dzień pracy i 40 godzinny tydzień pracy.
2. Zapewniony dostęp do stanowiska komputerowego oraz programów operacyjnych; warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i bhp.
3. Wynagrodzenie zostanie ustalone indywidualnie zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2.01.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łebie.

V. Informacja PFRON
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
(własnoręcznie podpisane i jeśli tego wymagają, opatrzone klauzulą „ Za zgodność z oryginałem”).
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie lub odpis dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – jeśli kandydat posiada.
6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie o stanie zdrowia,
8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie *
9. Kserokopia prawa jazdy kat. B.
10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w Art. 13a, ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2018, poz. 1260 ze zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. turystyki i promocji” w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Łebie lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba,
w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Łebie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty wymienione w pkt. VI, pkt. 1-10 muszą być własnoręcznie podpisane przez składającego ofertę i jeśli tego wymagają, opatrzone klauzulą „ Za zgodność z oryginałem”.
2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę formalną wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
Postępowanie to przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Łeby w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach samorządowych.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo lub listownie o dalszym postępowaniu.
4. Kandydatom, którzy nie spełnili wymogów formalnych dokumenty aplikacyjne zostaną odesłane.

IX. Klauzula obowiązku informacyjnego przy naborze na stanowisko urzędnicze
Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwanym: „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łeby z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łebie ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, tel. 59/8661-510, e-mail: sekretariat@leba.eu .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 59/8661-510, e-mail: iod@leba.eu .
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko
pracy, na jakie złożono dokumenty aplikacyjne, na podstawie art. 6 ust 1b RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane w następujący sposób:

a) kandydatów, których dokumenty odrzucono w I etapie rekrutacji w wyniku oceny formalnej - do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie złożono dokumenty aplikacyjne, nie dłużej niż 6 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez kandydata zgody,
b) kandydatów, których dokumenty odrzucono w II etapie rekrutacji – przez okres 5 lat,
c) kandydata, który wygrał nabór - dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
d) dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszeniem o naborze - zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Referat Organizacyjny w ciągu miesiąca od daty wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Łebie.

5. Podanie danych określonych w ogłoszeniu o naborze jest wymogiem ustawowym na podstawie art. 221 KP. Nie podanie ich spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
6. Osoba składająca dokumenty aplikacyjne ma prawo do:

a) dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
c) usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

7. Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest złożenie oryginału aktualnego 'Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Załączniki

rozstrzygniecie-naboru.pdf

Data: 2019-01-23 12:37:11 Rozmiar: 31.06k Format: .pdf Pobierz

6. BIP-lista kandydatów spełniających wymogi formalne CIT.pdf

Data: 2019-01-09 10:58:27 Rozmiar: 37.93k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 974
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Łakis Grażyna
Czas wytworzenia: 2018-12-19 15:18:39
Czas publikacji: 2019-01-23 12:37:11
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-31