Wersja archiwalna

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Gminy Miejskiej Łeba

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Miejska Łeba reprezentowana przez Burmistrza Miasta Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, tel. (59) 8661510, fax (59) 8661337, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na:

Obsługę prawną Gminy Miejskiej Łeba

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Łeba
ul.Kościuszki 90
84-360 Łeba
Tel. /faks +48 598661510 / +48 598661337
e-mail: sekretariat@leba.eu

II. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Łebie w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
W zakres bieżącej obsługi prawnej wchodzi w szczególności:
a) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta oraz opiniowania tychże aktów pod względem formalno-prawnym,
b) sporządzanie projektów przepisów prawa miejscowego w sprawach szczególnie skomplikowanych,
c) udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz świadczenie pomocy prawnej podczas obrad,
d) udzielanie porad, wydawanie opinii i udzielanie konsultacji prawnych ustnie lub w formie pisemnej na żądanie pracownika,
e) opiniowanie projektów: umów, porozumień, statutów, regulaminów, upoważnień, pełnomocnictw,
f) sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych w sprawach szczególnie skomplikowanych,
g) uczestnictwo w prowadzonych przez Zamawiającego negocjacjach,
h) uczestnictwo w rokowaniach związanych z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku prawnego,
i) opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
j) występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego przed sądami, urzędami, prowadzenie spraw przed organami orzekającymi z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów Gminy,
k) występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego na rozprawach odwoławczych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
l) informowanie zamawiającego o zmianach w przepisach prawnych dotyczących jego działalności,
m) udzielanie pomocy prawnej pracownikom Zamawiającego w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
n) sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności gminy oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze /tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm./ lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115/.
3. Minimalny harmonogram obecności oferenta lub jego przedstawiciela w siedzibie Zamawiającego wynosi pięć dni w tygodniu co najmniej pięć godzin dziennie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku oferenta będącego spółką prawa handlowego Zamawiający zastrzega możliwość ustanowienia maksymalnie dwóch przedstawicieli oferenta, którzy będą sprawować obsługę prawną Zamawiającego. Osoby te muszą być członkami okręgowej izby adwokackiej lub radców prawnych.
5. Oferent nie może być związany umową z jednostkami organizacyjnymi lub spółkami komunalnymi Zamawiającego ani zasiadać w ich organach.
6. Proponowane wynagrodzenie winno zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdów w obrębie województwa pomorskiego. Koszty dojazdów na rozprawy poza terenem województwa pokrywane będą w oparciu o aktualne stawki za przejazd najtańszym środkiem lokomocji.
7. Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego będzie przysługiwać za prowadzenie spraw, w których zapadły korzystne dla Zamawiającego rozstrzygnięcia. Wynagrodzenie obejmuje koszty otrzymane przez Zamawiającego, zasądzone przez sąd w danej sprawie lub przyznane przez komornika i wypłacone będą po wpłynięciu należności na konto urzędu.

III. Składanie ofert:
1. W ofercie powinny znaleźć się następujące informacje:
a) propozycja cenowa za 1 godzinę usługi skalkulowana dla maksymalnie 30 godzin pracy tygodniowo,
b) oświadczenie, że Wykonawca i osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał techniczny,
c) informacja o posiadanym doświadczeniu w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego lub związków międzygminnych, ze wskazaniem okresu obsługi i nazwy podmiotu obsługiwanego.
2. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@leba.eu w terminie do 28.12.2018 r. z dopiskiem w temacie „Oferta na obsługę prawną”.

IV. Kryterium wyboru ofert:
O wyborze oferty decydować będzie:
- doświadczenie oferenta lub wyznaczonego przedstawiciela w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych,
- oferowana cena,
- ocena dotychczasowych kontaktów Zamawiającego z oferentem /jeśli w przeszłości podejmowano współpracę/,
- referencje.

V. Uwagi dodatkowe:
1. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty ani ogłoszenia o przetargu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie po otwarciu ofert możliwość prowadzenia dalszych negocjacji ustnych z oferentami.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Piotr Krupiński – tel. 598661510, e-mail: sekretarz@leba.eu

Załączniki

Zawiadomienie o odstąpieniu.odt

Data: 2019-02-01 16:09:04 Rozmiar: 10.66k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 399
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wioletta Morawiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2018-12-12 15:22:46
Czas publikacji: 2019-02-01 16:09:04
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-15