Wystąpienie pokontrolne RIO (kontrola lat 2014-2017)

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb. liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) w okresie od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 13 listopada 2018 r. kontrolę kompleksową miasta Łeba.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 13 listopada 2018 r„ którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Burmistrzowi. Celem kontroli - obejmującej lata: 2014 - 2017 oraz inne okresy w miarę potrzeby - zgodnie z postanowieniami art. 5 ustatty o regionalnych izbach obrachunkottych było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Miejskiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych. Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce część zadań wykonywana była z naruszeniem przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Załączniki

wystapienie-pokontrolne-rio-WK08046524Kl2018.pdf

Data: 2019-02-08 16:39:31 Rozmiar: 182.06k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi.pdf

Data: 2019-02-08 16:39:31 Rozmiar: 160.58k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Mantek
Czas wytworzenia: 2019-01-07 12:47:48
Czas publikacji: 2019-02-08 16:39:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak