Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), Burmistrz Miasta Łeby zawiadamia strony postępowania, że w sprawie  inwestycji celu publicznego w Łebie polegającej na  budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych na działkach numer: 1697, 1699, 824/2, 841/9, 841/4 obr.1 położonych w Łebie, wydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:
Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – post. DU.942.1.11.2019.ER z dnia 30.01.2019r.,
Dyrektor  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – post. GD.RPP.611.47.2.2019.PA z dnia 06.02.2019r.
    Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowych postanowień i decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, przy ul. Kościuszki 90, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin : 83
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Siwczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2019-02-08 15:23:57
Czas publikacji: 2019-02-08 15:27:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak