Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (824/1)

Zgodnie z art. 49, art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096, ze zmianami) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego w Łebie na działce numer: 824/1 obr.1.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pp.6733.2.5.2019.JR

Liczba odwiedzin : 39
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2019-02-08 16:27:47
Czas publikacji: 2019-02-08 16:27:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak