Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór na inkasenta poboru opłaty targowej na terenie miasta Łeby

Planowane zatrudnienie:  do uzgodnienia

I. Wymagania formalne od kandydata:
1.  Wykształcenie co najmniej średnie.
2.  Nieposzlakowana opinia.
3.  Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności inkasenta.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Rozwinięte umiejętności interpersonalne.
2. Odporność na stres, rzetelność, uczciwość, sumienność.
3. Mile widziane doświadczenie związane z rozliczaniem środków pieniężnych oraz znajomość przepisów w zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

III. Zakres wykonywanych zadań:
1. Pobieranie opłaty targowej w miejscach, w których prowadzony jest handel na terenie miasta Łeby,
2. Terminowe rozliczanie się z pobranych opłat w Urzędzie Miejskim w Łebie.

IV. Warunki  zatrudnienia:
1. Praca wykonywana w ramach umowy zlecenie, w każdym dniu tygodnia.
2. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% od zainkasowanych kwot.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny – z informacją o możliwym terminie  realizacji umowy zlecenia przez kandydata ( z podaniem orientacyjnej daty od – do).
2. CV.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia co najmniej średniego.
4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia.

VI. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na inkasenta opłaty targowej” w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Łebie  lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba,  
w terminie do dnia 12 marca  2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Łebie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty wymienione w pkt. V muszą być własnoręcznie  podpisane przez składającego ofertę i jeśli tego wymagają, opatrzone klauzulą „ Za zgodność z oryginałem”.
2. W sytuacji braku podpisu pod dokumentem, dopuszcza się jego uzupełnienie w ciągu 2 dni od chwili wezwania do uzupełnienia.
3. Postępowanie w sprawie naboru przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Łeby.
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo lub listownie o dalszym postępowaniu.
5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów,  którzy nie zostali zakwalifikowani  - zostaną zniszczone.
6. Klauzula obowiązku informacyjnego została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łebie wraz z niniejszą ofertą.

Załączniki

3. Oświadczenia do zatrudnienia.pdf

Data: 2019-02-19 14:50:03 Rozmiar: 31.67k Format: .pdf Pobierz

2. Klauzula informacyjna RODO do UCP.pdf

Data: 2019-02-19 14:50:03 Rozmiar: 44.86k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 89
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Siwczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Łakis Grażyna
Czas wytworzenia: 2019-02-19 14:50:03
Czas publikacji: 2019-02-19 14:50:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak