Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dlatego mając na względzie opublikowane ogłoszenie Burmistrza Miasta Łeby w gazecie Głos Dziennik Pomorza z dnia 13.06.2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba – Park Nadmorski” dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby oraz prognozy oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko oraz o możliwości składania uwag do projektu planu miejscowego, informuję:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łeby.

2. Administratorem podanych danych osobowych w uwadze jest Burmistrz Miasta Łeby z siedzibą ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 3. składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do archiwum Urzędu Miejskiego w Łebie (Urząd Miejski w Łebie, 84-360 Łeba ul. Kościuszki 90), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Państwowe w Koszalinie.

5. W przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbiorcą danych osobowych jest Anna Krystyna Talaga – Mikiprowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego Anna Talaga „ATA”, reprezentowana przez mgr inż. arch. kraj. Dominika Mikiprowicza).

6. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

8. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi:

  • art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), lub
  • art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@leba.eu


Liczba odwiedzin : 603
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Czyżewski
Czas wytworzenia: 2018-06-26 16:02:04
Czas publikacji: 2018-06-26 16:02:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak